Adatvédelmi irányelvek


ADATVÉDELMI IRÁNYELVEK

1. Általános rendelkezések

Somogyi Bence egyéni vállalkozó, mint Adatkezelő (továbbiakban: Adatkezelő) vállalkozási tevékenysége során minden esetben betartja az alábbi jogszabályok rendelkezéseit:

 • az Európai Parlament és a Tanács 2016/679. rendeletét a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről;
 • 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról;
 • 1995. évi CXIX törvény a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről.

2. Az Adatkezelő adatai

Megnevezése: Somogyi Bence egyéni vállalkozó

Nyilvántartási száma: 35816596

Székhelye: 2091 Etyek, Vadvirág utca 3/B. TT. 1.

Adószáma: 66538688-1-27

Elektronikus elérhetősége: info@sbmenedzsment.hu

Levelezési címe: 2091 Etyek, Vadvirág utca 3/B. TT. 1.

3. Adatkezeléssel kapcsolatos információk

Adatkezelő elkötelezett a honlapot felkereső látogatók személyes adatainak védelme iránt. A látogató/ügyfél személyes adatai megadása nélkül is jogosult a honlaphoz való hozzáférésre. Személyes adatok gyűjtése kizárólag üzleti és kapcsolattartási célból, átlátható és bizalmas adatkezeléssel történik, elsősorban nyílt, szabad felhasználású forrásokból. Adatkezelő folyamatosan intézkedik az általa kezelt személyes adatok naprakészen tartása érdekében.

Adatkezelő személyes adatnak tekint minden olyan, közvetlen vagy közvetett úton elérhető információt, amely a természetes vagy jogi személy egyértelmű beazonosítását segíti. Adatkezeléssel kapcsolatos eljárást érintő észrevétel, kérdés, vagy panasz esetén Adatkezelő az elektronikus elérhetőségén (info@sbmenedzsment.hu) kereshető fel.

Adatkezelő az üzleti kapcsolattartás minőségének fenntartása érdekében az alábbi személyes adatokat gyűjti és kezeli:

 • Magánszemély/Vállalkozó vezeték- és keresztneve
 • Cég bejegyzett cégneve
 • Vállalkozó vagy cég képviselőjének neve
 • Magánszemély lakcíme
 • Vállalkozó vagy cég székhely címe
 • Magánszemély/Vállalkozó és/vagy cég e-mail és telefonos elérhetősége
 • Vállalkozó és/vagy cég adószáma, nyilvántartási száma, cégjegyzékszáma
 • Honlap látogatásának rendszer információi (IP-cím, látogatói statisztika, böngészési szokások)

Adatkezelő kijelenti, hogy fenti adatok kezelésének visszavonását az érintett magánszemély, vállalkozó vagy cég bármikor, indoklás nélkül kérheti, és a kérelem tényét Adatkezelő azonnali hatállyal köteles teljesíteni.

Adatkezelő az alább felsorolt esetekben továbbíthatja az általa kezelt adatokat, a területen tevékenykedő, általa kijelölt személyek vagy társaságok részére:

 • Adatfeldolgozás
 • Jogviták kezelése
 • Könyvelés
 • Kézbesítés
 • Követeléskezelés
 • Számlázás

Adatkezelő kijelenti, hogy a megadott személyes adatokat fentiektől eltérő célokra nem használja, illetve használhatja fel. Személyes adatok harmadik félnek történő kiadása kizárólag a látogató/ügyfél előzetes írásbeli hozzájárulásával lehetséges. Amennyiben a kezelt adatokat az Adatkezelő a fentiektől eltérő célra kívánja felhasználni, úgy arról az adat tulajdonosát tájékoztatja és megszerzi írásbeli hozzájárulását. Cselekvőképtelen személy nyilatkozatához törvényes képviselő hozzájárulása szükséges.

Adatkezelő kijelenti, hogy gondoskodik az általa kezelt adatok biztonságáról, védettségéről, valamint mindent megtesz annak érdekében, hogy megelőzze az adatok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását, megváltoztatását, valamint az adatkezelésben nem illetékes harmadik személy kezébe való kerülését. Adatkezelő minden, az adatkezelésben érintett harmadik fél figyelmét felhívja az adatkezelési kötelezettségek teljesítésére.

Adatkezelő tevékenysége során az adatkezelésben és -feldolgozásban érintett szervezetek:

 • Tárhely szolgáltató: Alpha Hosting Kft, www.alphahosting.hu, info@alphahosting.hu
 • Az ügyfelekkel kötött szerződések tartalmazhatnak további adatfeldolgozással foglalkozó személyeket vagy társaságokat.
 • Google: A Google Analytics, DoubleClick, AdWords conversions, ill. Google Dynamic Retargeting szolgáltatást a felhasználók elhelyezkedéséről és demográfiai kategóriáiról szóló statisztikák követésére használjuk, továbbá a weboldalakon kifejtett viselkedésük és érdeklődési körük, illetve a berendezések információinak nyomon követésére, amelyekkel az adott webhelyhez kapcsolódnak. A Google Search Console nevű eszközt is használjuk annak megértéséhez, hogyan találnak rá a látogatók a weboldalainkra, valamint keresőmotor-optimalizálásra.

Adatkezelő a látogató/ügyfél kérésére tájékoztatást ad az általa, vagy a megbízott adatfeldolgozó által kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatkezelés módjáról és történetéről, továbbá az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítása érdekében tett intézkedésekről. Adatkezelő a kért tájékoztatást a kérelem benyújtásától 30 napon belül írásban adja meg.

Az Adatkezelő weboldala nem tartalmaz olyan információt, amely 12 év alatti kiskorúak részére káros hatással bírna. A weboldalt életkortól függetlenül, bárki szabadon látogathatja. Adatkezelő kijelenti, mivel üzleti érdeke nem fűződik hozzá, 16 év alatti személyekről semmilyen személyes információt nem gyűjt.

4. Az adat tulajdonosának jogai

A látogató/ügyfél bármikor jogosult tájékoztatást kérni az Adatkezelő által kezelt személyes adatairól, az adatok kezelésének céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, módjáról és történetéről. A látogató/ügyfél jogosult arra, hogy az adatkezelés megkezdését megelőzően tájékoztatást kapjon az adatkezeléssel kapcsolatos információkról.

Az adat tulajdonosának jogában áll személyes adatainak felhasználását bármikor, indoklás nélkül megtiltani. Törlési kérelmét elektronikus úton, az info@sbmenedzsment.hu email címre küldött e-maillel kell jeleznie.

A látogató/ügyfél bármikor, indoklás nélkül kérheti a helytelenül rögzített adatainak helyesbítését, a nem aktuális adatainak törlését. Az ügyfél/látogató kérheti továbbá adatainak zárolását, amelynek Adatkezelő eleget tesz, amennyiben a zárolás a látogató/ügyfél jogos érdekeit nem sérti. A zárolás az adatkezelési cél fennállása végig tart.

Az adatok helyesbítéséről, törléséről, zárolásáról Adatkezelő minden esetben értesíti látogatót/ügyfelet, valamint mindazokat, akik korábban részt vettek az adat kezelésében. Amennyiben az adat helyesbítése, törlése vagy zárolása bármilyen okból nem teljesíthető, úgy annak tényéről és indokairól Adatkezelő 30 napon belül értesíti látogatót/ügyfelet, illetve az adatkezelésben korábban részt vevőket.

A látogató/ügyfél jogosult arra, hogy panaszt tegyen az illetékes felügyeleti hatóságnál, ha a rá vonatkozó személyes adatok kezelése az érintett megítélése szerint sérti az 1. pontban felsorolt jogszabályok bármelyikét.

5. Cookie-k (sütik) kezelése

A Weboldalon tett látogatás során az Adatkezelő egy vagy több cookie-t (rövid adatfile-t) küld a látogató/ügyfél számítógépére. Ezek a cookie-k csak bizonyos aloldalak látogatása esetén kerülnek a látogató számítógépére, ezekben az Adatkezelő kizárólag az aloldal meglátogatásának tényét és idejét tárolja, egyéb információhoz nem jut hozzá.

Az Európai Bizottság irányelve alapján csak a felhasználó engedélyével lehet a látogató/ügyfél számítógépén cookie-kat elhelyezni.

Adatkezelő a következő típusú cookie-kat alkalmazza:

 • Átmeneti (session) cookie: az Adatkezelő honlapjának hatékony és biztonságos működését szolgálják, a honlap egyes funkcióinak működéséhez elengedhetetlenek. A látogató/ügyfél számítógépéről a látogatás után automatikusan törlődnek.
 • Állandó (persistent) cookie: a jobb felhasználói minőség érdekében Adatkezelő állandó cookie-kat is elhelyezhet a látogató számítógépén. Ezek a cookie-k a látgató számítógépén, a látogató személyes beállításaitól függően, hosszabb ideig kerülnek tárolásra.

A cookie-k használata, elfogadása és engedélyezése nem kötelező, ugyanakkor előfordulhat, hogy bizonyos aloldalak vagy szolgáltatások működését a cookie-k használatának tiltása érdemben befolyásolhatja.

A weboldalon használt sütik önmagukban a látogató/ügyfél személyének beazonosítására nem alkalmasak.

6. Fogalmak

Adatfeldolgozó:: olyan természetes vagy jogi személy, közhatalmi vagy egyéb szerv, amely az Adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.

Adatkezelés:személyes adatokon vagy adatállományokon végzett bármely művelet vagy ezek összessége, beleértve: gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tárolás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, összehangolás, összekapcsolás, korlátozás, törlés, megsemmisítés.

Adattovábbítás:Adatkezelő által kezelt személyes adatok harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele.

Adatvédelmi incidens: a tárolt, továbbított vagy más módon kezelt adatok biztonságának sérülése, amely az adatok véletlen vagy szándékolt elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy hozzáférését, megsemmisülését eredményezi.

Érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét, megfelelő tájékoztatáson alapuló, egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez.

Érintett: bármely információ alapján azonosított vagy azonosítható természetes személy.

Harmadik fél: természetes vagy jogi személy, közhatalmi vagy egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az Adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy a velük közvetlen irányítási kapcsolatban álló természetes vagy jogi személyekkel.

Hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c., telefon: 06-1 391-1400, fax: 06-1 391-1410, e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, weboldal: naih.hu).

Látogató: az Adatkezelő által üzemeltetett, www.sbmenedzsment.hu weboldalon és az ott meghatározott egyéb címeken elérhető weboldalak látogatói.

Ügyfél: természetes vagy jogi személy, aki az Adatkezelővel megállapodást, megrendelőt, vagy szerződést köt szolgáltatások nyújtására.

Személyes adat: az érintettre vonatkozó bármely információ.

Szolgáltatás: az Adatkezelő által látogatói, ügyfelei és felhasználói részére a weboldalon vagy egyéb módon nyújtott szolgáltatások.

Weboldal: az Adatkezelő által üzemeltetett és az ott meghatározott egyéb címeken elérhető weboldalai.