A mezőgazdasági vízgazdálkodási ágazat fejlesztése VP2-4.1.4-16


A jelen felhívás célja a mezőgazdasági termelés biztonsága és a klímaváltozáshoz való alkalmazkodása érdekében a vízvisszatartás, a vízkészleteinkkel való fenntartható gazdálkodás, takarékos öntözési technológiák elterjesztése, a klímaváltozásnak ellenálló termelési módszerek és fenntartható területhasználat biztosítása, a felszíni és felszín alatti víztestek mennyiségi szempontból jó állapotba hozásához és/vagy a jó állapotuk megőrzéséhez szükséges intézkedések támogatása.

Pályázat megnevezése

A mezőgazdasági vízgazdálkodási ágazat fejlesztése VP2-4.1.4-16

Felhívás célja

A jelen felhívás célja a mezőgazdasági termelés biztonsága és a klímaváltozáshoz való alkalmazkodása érdekében a vízvisszatartás, a vízkészleteinkkel való fenntartható gazdálkodás, takarékos öntözési technológiák elterjesztése, a klímaváltozásnak ellenálló termelési módszerek és fenntartható területhasználat biztosítása, a felszíni és felszín alatti víztestek mennyiségi szempontból jó állapotba hozásához és/vagy a jó állapotuk megőrzéséhez szükséges intézkedések támogatása.

Keretösszeg

99 570 000 000 Ft

2/A (Valamennyi mezőgazdasági üzem gazdasági teljesítményének javítása, valamint a mezőgazdasági üzemek szerkezetátalakításának és korszerűsítésének a megkönnyítése): 45 390 000 000 Ft

2/B (A megfelelően képzett mezőgazdasági termelők mezőgazdasági ágazatba való belépésének megkönnyítése): 11 900 000 000 Ft

5/A (A mezőgazdaság általi vízfelhasználás hatékonyságának fokozása):

28 740 000 000 Ft

5/B (A mezőgazdaság és az élelmiszer-feldolgozó iparág általi energiafelhasználás hatékonyságának fokozása): 13 540 000 000 Ft

Önállóan támogatható tevékenységek

 1. Öntözőberendezések vízellátását biztosító vízvisszatartás létesítményeinek támogatása fenntartható vízkészlet-gazdálkodás biztosításával

  • tározótér kialakítása, építése, a területre hulló csapadék és felgyülemlett belvíz visszatartására, tárolására,

  • geotextíliák elhelyezése,

  • tározó terek vízzáró szigetelése,

  • tábla szintű vízkormányzási művek kialakítása: a víztározóba gyűjtendő víz útjának kialakítása (csatorna, vizes árkok)

  • partvédő művek, földművek kialakítása

 2. Természetes szűrőmezők kialakítása a keletkezett felesleges és a gazdálkodás szempontjából káros vizek összegyűjtést követő tápanyag terhelésének csökkentése, majd befogadó vízfolyásba történő továbbítása céljából

  • a szűrőmező létesítésére alkalmas tér kialakítása, építése,

  • szűrőmező kialakítása,

  • rávezetés és elvezetés céljából szabályozó műtárgyak kiépítése

 3. Mezőgazdasági területekhez kapcsolódó meliorált utak kialakítása

  • szilárd burkolattal ellátott, illetve burkolat nélküli meliorált út kialakítása, felújítása, szélesítése,

  • egy- vagy kétoldalú útárkok kialakítása,

  • szükséges átemelők,

  • forgalom átvezetésre alkalmas létesítmény kiépítése

 4. Meglévő öntözőberendezések vízfelhasználás hatékonyságának javítása, valamint öntözési infrastruktúra és kapcsolódó műtárgyainak fejlesztése, rekonstrukciója

  • vízi létesítmények és kapcsolódó műtárgyainak rekonstrukciója,

   fejlesztése,

  • a meglévő elavult rendszer elemeinek cseréje: új korszerű (víz – és energiatakarékos) gépek, berendezések és szerelvények telepítése,

  • korszerű távvezérelt/automatizált rendszerek kiépítéséhez kapcsolódó számítógépes szoftverek és eszközök, IKT fejlesztések vásárlása,

 • tápanyag-utánpótlás rendszerének kialakítása,

 • földmedrű csatornák burkolása

 1. Új öntözőberendezések beszerzése, illetve új öntözővíz-szolgáltató művek létrehozása

  • vízi létesítmények és kapcsolódó műtárgyainak építése,

  • felszíni és felszín alatti vízkivételi művek kialakítása,

  • új korszerű (víz – és energiatakarékos) gépek, berendezések és szerelvények telepítése,

  • korszerű távvezérelt/automatizált rendszerek kiépítéséhez kapcsolódó számítógépes szoftverek és eszközök, IKT fejlesztések vásárlása,

  • tápanyag-utánpótlás rendszerének kialakítása

 2. Öntözőberendezések energiafelhasználás hatékonyságának javítása

  • meglévő, alacsony hatásfokú (diesel üzemű) szivattyúk cseréje, energiatakarékos gépek beszerzése,

  • megújuló energiaforrások használata

Önállóan nem támogatható tevékenységek

hitelesített vízfogyasztásmérő berendezések beszerzése és telepítése az ÉNGY-ben megtalálható forgalomtechnikai eszközök beszerzése (III. Mezőgazdasági területekhez kapcsolódó meliorált utak kialakítása esetén)

Fókuszterület

 1. Öntözőberendezések vízellátását biztosító vízvisszatartás létesítményeinek támogatása fenntartható vízkészlet-gazdálkodás biztosításával: 5/A, 5/B

 2. Természetes szűrőmezők kialakítása a keletkezett felesleges és a gazdálkodás szempontjából káros vizek összegyűjtést követő tápanyag terhelésének csökkentése, majd befogadó vízfolyásba történő továbbítása céljából: 5/A, 5/B

 3. Mezőgazdasági területekhez kapcsolódó meliorált utak kialakítása: 5/A, 5/B

 4. Meglévő öntözőberendezések vízfelhasználás hatékonyságának javítása, valamint öntözési infrastruktúra és kapcsolódó műtárgyainak fejlesztése, rekonstrukciója: 2/A, 5/B

 5. Új öntözőberendezések beszerzése, illetve új öntözővíz-szolgáltató művek létrehozása: 5/A, 5/B

 6. Öntözőberendezések energiafelhasználás hatékonyságának javítása: 2/A, 5/A

Műszaki és szakmai elvárások

Konzorcium, termelői csoport, termelői értékesítő szervezet, illetve öntözési közösségek esetében a tagok STÉ-it nem kell összeszámítani.

50 millió Ft teljes projektösszeg, ill. az alatt egyszerűsített üzleti terv benyújtása kötelező.

50 millió Ft teljes projektösszeg felett részletes üzleti terv benyújtása kötelező.

Engedély,- vagy bejelentés köteles építési tevékenység esetében a támogatási kérelemhez elegendő az engedélyezési eljárás megindítását igazoló dokumentumot, valamint a hatósághoz benyújtott építészeti-műszaki tervdokumentációt csatolni.

Amennyiben a projekt megvalósítása tartalmaz vízjogi engedélyköteles beruházást, úgy a támogatási kérelem benyújtásakor elegendő a vízjogi engedély iránti eljárás megindítását igazoló dokumentumot benyújtani.

V. pontban foglalt tevékenységek (új öntözőberendezések beszerzése, új öntözővíz-szolgáltató művek létrehozása) esetében – amennyiben a tevékenységek az öntözött terület nettó növekedését eredményezik – a

támogatási kérelem benyújtásakor a jogerős vízjogi engedély csatolása szükséges.

Amennyiben a projekt vízjogi szempontból nem engedélyköteles, a támogatási kérelem benyújtásának feltétele az eljáró hatóság nyilatkozata a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény szerint, arról, hogy a fejlesztés nem engedélyköteles.

IV. tevékenységek esetén a támogatási kérelemhez csatolni kell VZ-TER, VZ- VKG, továbbá VZ-T tervezői jogosultsággal rendelkező tervező által elkészített vízhatékonysági számítást.

Építési projekt esetében a Kincstár honlapján közzétett Építési Normagyűjtemény alkalmazandó.

Amennyiben a kedvezményezett munkavállalókat foglalkoztat, úgy vállalnia kell, hogy a fenntartási időszak alatt fenntartja a bázislétszámot.

Megvalósítás időtartama

A projekt fizikai befejezésére a Támogatói Okirat hatályba-lépését követően legfeljebb 24 hónap áll rendelkezésre.

Projekt fenntartása

5 év

Támogatást igénylők köre

Mezőgazdasági termelő:

 • támogatási kérelem benyújtását megelőző, teljes lezárt üzleti évben –

  legalább 6 000 euró STÉ üzemmérettel rendelkezik.

 • támogatási kérelem benyújtását megelőző, teljes lezárt üzleti évben árbevételének legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenységből származott.

  Termelői csoport, termelői szervezet és öntözési közösség esetén a támogatási kérelem benyújtását megelőző, teljes lezárt üzleti évre vonatkozóan a tagok:

 • árbevételét össze kell számolni, és az összeszámolt árbevétel legalább

  50%-ának mezőgazdasági tevékenységből kell származnia,

 • legalább 50 %-ának igazolnia kell a legalább 6000 euró STÉ értékű üzemmérettel való rendelkezést

Benyújtandó dokumentumok

Mezőgazdasági tevékenységből származó legalább 6 000 euró üzemméret igazolását alátámasztó dokumentumok

Üzleti évből származó árbevételét igazoló dokumentumok

Fiatal mezőgazdasági termelői fogalomnak való megfelelés esetén a mezőgazdasági jellegű végzettséget igazoló okirat

Tartalmi értékelési szempontokat alátámasztó igazolások, nyilatkozatok, dokumentumok

Vízjogi engedélyköteles projekt esetében vízjogi engedély iránti eljárás megindítását igazoló dokumentum

Meglévő vízi létesítményre kiadott jogerős üzemeltetési és/vagy fennmaradási vízjogi engedély

Energiafelhasználás hatékonyságát célzó projekt esetén energetikai tanúsító szakember igazolása a fajlagos energiahatékonyság javulásról

ÉNGY-ben nem szereplő építési tételekre valamint a technológiai berendezésekre vonatkozólag 3 db árajánlat

Érintett ingatlanokra vonatkozó igazolások

Konzorcium esetén „KONZORCIUMI EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

Támogatási kérelem benyújtására” c. dokumentum

Üzleti terv értékeléséhez szükséges dokumentumok

Támogatás intenzitása

közép-magyarországi régióban 40%, nem közép-magyarországi régióban 50%

kollektív módon végrehajtott projekt: 20 százalékponttal megemelt támogatási intenzitás

Támogatás mértéke

maximum 2 milliárd Ft

Elszámolható költségek

 • támogatható tevékenységekhez szorosan kapcsolódó költségek

 • kapcsolódó általános költségek: építészek, mérnökök díjai, hatósági eljárási díjak, tanácsadói, projektelőkészítési és projektmenedzsment költségek

 • támogatott tevékenységhez kapcsolódó számítógépes szoftverek megvásárlása

 • szabadalmak, licencek, szerzői jogok és védjegyek vagy eljárások

  megszerzése

 • szükséges ingatlan vásárlása

 • telepi infrastruktúra-fejlesztés

Előleg

megítélt támogatás legfeljebb 50 %-a, maximum 1 milliárd Ft

Korlátok

Általános költségek és immateriális javak költségei: (5%)

 • közbeszerzési eljárások lefolytatása: 1%

 • tájékoztatás, nyilvánosság: 0,5%

 • műszaki ellenőri szolgáltatás: 1%

 • könyvvizsgálat: 0,5%

 • projektmenedzsment: 2,5%

 • projektelőkészítés költségei: 5%

  Ingatlan vásárlás (2%)

  Infrastruktúra-fejlesztés és/vagy eszköz beszerzés (15%)

 • terület előkészítés: 2%

Elbírálás feltételei

Tartalmi értékelési szempontok:

 1. A projekthez kapcsolódó ökológiai gazdálkodás folytatása vagy az átállásra történő kötelezettségvállalás (3 pont)

 2. A támogatást igénylő minőségrendszerben vesz részt (3 pont)

 3. A projekthez kapcsolódó termelői csoporti, vagy termelői szervezeti tagság (3 pont)

 4. A támogatást igénylő mikrovállalkozás vagy kisvállalkozás:

  • mikrovállalkozás: 15 pont

  • kisvállalkozás: 5 pont

 5. Környezeti szempontok érvényesítése:

  • biológiai sokszínűség megőrzése: 3 pont

  • tározó feltöltése belvízből: 3 pont

  • csapadékvíz tározóba vezetése: 3 pont

 6. Munkahelyteremtés:

  • Több mint 50 millió Ft / új munkahely: 0 pont

  • 10 – 50 millió Ft / új munkahely: 3 pont

  • Kevesebb, mint 10 millió Ft / új munkahely: 6 pont

 7. Belvízérzékeny területek figyelembe vétele a beruházás során (6 pont)

 8. Üzleti terv minősége (55 pont)

Határidő

2022. április 4.

2022. június 3.

2022. augusztus 4.

2022. október 4.

2022. december 30

További információ

https://www.palyazat.gov.hu/vp2-414-16-a-mezgazdasgi-vzgazdlkodsi-gazat-fejlesztse