A speciális fejlesztést célzó programok támogatása NTP-SPEC-22


A különösen tehetséges gyermekek komplex, teljes körű tehetségfejlesztését biztosító foglalkozás- vagy programsorozatok megvalósítása.

Pályázat megnevezése

A speciális fejlesztést célzó programok támogatása NTP-SPEC-22

Keretösszeg

300 000 000 Ft

Támogatható tevékenységek

4.1: A különösen tehetséges gyermekek komplex, teljes körű tehetségfejlesztését
biztosító foglalkozás- vagy programsorozatok megvalósítása (minimum 10 fő)

4.2: Olyan új kezdeményezésű vagy már hagyománnyal rendelkező, legalább 60 órás, tanórán kívüli, élmény- és felfedezés központú, komplex tehetséggondozó program megvalósítása, amely az anyanyelv művelésében kiemelkedő tehetségek készségeinek célzott támogatására irányul (minimum 10 fő)

4.3: Legalább 60 órás, innovatív szemléletű, társadalmi szemléletformáló hatással is bíró tehetséggondozó program megvalósítása, elsősorban köznevelésben tanulók bevonásával. (minimum 20 fő)

4.4.: Legalább 60 órás, tanórán kívüli, a sporttehetség kibontakozását segítő, integratív szemléletű, a fizikai és érzelmi tényezők, az alapkompetenciák fejlesztését, továbbá a támogató környezet megteremtését segítő, az alábbi célkitűzéseket megvalósító foglalkozássorozat támogatása (minimum 20 fő)

4.5: Fogyatékossággal élő fiatalok számára szervezett, legalább 60 órás, tanórán kívüli, integrált környezetben megvalósuló, komplex tehetséggondozó program megvalósítása, melynek eredményeként tárgyiasult alkotás (pl. kiállítás, interaktív bemutató stb.) jön létre

4.6: Roma és/vagy szociokulturálisan hátrányos helyzetű fiatalok számára szervezett, legalább 60 órás, tanórán kívüli, integrált környezetben megvalósuló tehetséggondozó program megvalósítása

Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek

A pályázatok elbírálásánál előnyt jelent, ha a pályázó a tehetséggondozó programba bevont gyermekek/tanulók/fiatalok számára az alábbi kiegészítő tevékenységek közül legalább egy megvalósítását is vállalja:

       – a szülők bevonásával történő legalább 4 órás interaktív, élményalapú csoportos foglalkozás megtartása
legalább 2 perces rövidfilm készítése saját tehetséggondozó programjuk bemutatásáról
a tehetséggondozó program tematikájához kapcsolódó 1 napos tanulmányi út

Műszaki és szakmai elvárások

A választott kiegészítő tevékenység a programnak a benyújtott pályázatban rögzített óraszámába nem számítható be.

A tárgyiasult alkotás és a választott tevékenység keretében létrehozott rövidfilm nem lehet azonos.

előnyben részesülnek azok a pályázatok, amelyek:
– komplex programmal fejlesztendő járásban valósulnak meg
– több vállalt tevékenység esetén egy benyújtott pályázat keretében valósítanak meg komplex szemléletű tehetséggondozó programot
– esetében a pályázó a kiírásban előírt kiegészítő tevékenységek közül legalább egy megvalósítását vállalja
– célja a szociokulturálisan hátrányos helyzetű tehetségek fejlesztése

Megvalósítás időtartama

2022. július 1. és 2023. június 30. közé eső időszak

Támogatást igénylők köre

hazai köznevelési intézmények
Szakképző intézmények
Egyesület, alapítvány, közalapítvány és nonprofit gazdasági társaság
egyházi jogi személy
sportszervezet

Tartalmi értékelési szempontok

Előnyt jelentő szempontok: 4 pont

A pályázó szervezet és eddig elért eredményeinek bemutatása: 5 pont

A pályázati célok bemutatása, illeszkedése, összhangja: 6 pont

A kötelező elemek vállalása: 4 pont

Kiegészítő tevékenység vállalása: 4 pont

A program szakmai tartalmának felépítése, kidolgozottsága, szakmaisága: 25 pont

A Munkaterv részletezettsége, felépítése, összhangja: 11 pont

A személyi és tárgyi feltételek megléte és bemutatása: 11 pont

A pályázati program munkájának és eredményeinek disszeminációja: 3 pont

A program költségvetésének költséghatékonysága, indokoltsága: 10 pont

Támogatás formája

vissza nem térítendő támogatás

Támogatás mértéke

1 000 000 Ft – 5 000 000 Ft

Intenzitás

100%

Előleg

100%

Elszámolható költségek

A1 Adminisztráció költségei: (legfeljebb 10%)

         irodai papír

         nyomtatványok költségei

         irodai célokat szolgáló anyag, készlet

         egyéb adminisztrációs költség

         könyvelési díj

       egyéb költségek

A2 Bérleti díj:

         intézmény/szervezet által bérelt ingatlanhoz kapcsolódó szolgáltatások költségei

A3 PR, marketing költségek:

         hirdetési-, reklámköltségek

         PR, marketing kiadványok költségei

         kiállítás, marketingrendezvény költségei

         arculat tervezés költségei

         egyéb, a PR-hoz vagy a marketinghez kapcsolódó beszerzések

A4 Kommunikációs költségek:

         honlap fenntartás, üzemeltetés költségei

         postaköltség

         telefonköltség

         internetköltség

         egyéb kommunikációs kiadáshoz kapcsolódó beszerzések

A5 Utazás-, kiküldetés, szállítás, járműüzemeltetés költségei:

         kiküldetés szállásdíja, napidíja

         gépjármű program érdekében történő használatának költségei

         egyéb utazási, kiküldetési költségek

        üzemanyagköltség

         fuvarozás költsége

         személyszállítás költsége

         egyéb, a szállításhoz kapcsolódó beszerzések

A6 Megbízási díj:

         azok a megbízási díjak tervezhetők, amelyek teljesülését követően a megbízott számlát állít ki

A7 Élelmiszer, étkezés költségei:

         élelmiszer alapanyag

         étkezés

A8 Nyomdaköltségek:

  projekt megvalósításához kapcsolódó nyomdai munkával kapcsolatos beszerzések

A9 Szállás:

         projekt megvalósításával összefüggő szállás költségek

A10 Egyéb beszerzések, szolgáltatások:

         egyéb anyagok

         fogyóeszközök

         nevezési díjak

         tárgyjutalom, ajándékutalvány

         egyéb anyagjellegű szolgáltatások

         terembérlet díja

         pénzügyi szolgáltatások díjai

         reprezentáció költségei

B1 Megbízási díj (Bérköltség): (személyi jellegű kifizetések: 40%)

  projekt megvalósításához kapcsolódóan megbízási jogviszony alapján foglalkoztatottak költsége

B2 Megbízási díj munkáltatót terhelő járulékai

  megbízási jogviszony alapján foglalkoztatottak munkáltatót terhelő járulékainak költsége

B3 Reprezentációs költséget terhelő járulékok:

         reprezentációs költséghez kapcsolódó, pályázót terhelő járulékok

C1 200 ezer forint alatti tárgyi eszközök (Tárgyi eszközök: 20%)

         irodai gépek, berendezések

         kommunikációs és prezentációs eszközök

         számítástechnikai eszközök

         DVD lejátszó, monitor

         hangszer

C2 Immateriális javak:

         szellemi termékek

         vagyoni értékű jogok

Határidő

2022. március 21. 23:59 óra

További információ

https://emet.gov.hu/app/uploads/2022/02/Palyazati_kiiras_es_utmutato_NTP_SPEC_22.pdf