Állattartó telepek fejlesztésének támogatása VP2-4.1.1-20


Állattartó telepek fejlesztésének támogatása VP2-4.1.1-20

Megjelent a VP2-4.1.1-20 kódszámú, Állattartó telepek fejlesztésének támogatása című pályázati felhívás, amelynek célja az állattartó telepek versenyképességének javítása, innovatív és környezetbarát technológiák segítségével.

Pályázat

megnevezése

Állattartó telepek fejlesztésének támogatása VP2-4.1.1-20

Pályázati támogatás célja

A Felhívás célja az állattartó telepek versenyképességének javítása, a hozzáadott érték termelésének fokozása innovatív és környezetbarát technológiák elterjesztésével. További célja a fiatal mezőgazdasági termelők

támogatása és a foglalkoztatás bővítése.

Keretösszeg

EMVA 2A (mezőgazdasági üzemek gazdasági teljesítményének javítása, mezőgazdasági üzemek szerkezetátalakításának és korszerűsítésének a megkönnyítése): 34 000 000 000 Ft.

EMVA 2B (megfelelően képzett mezőgazdasági termelők mezőgazdasági ágazatba való belépésének megkönnyítése, ezen belül is különösen a generációs megújulás elősegítése): 10 000 000 000 Ft.

EMVA 5B (A mezőgazdaság és az élelmiszer-feldolgozó iparág általi energiafelhasználás hatékonyságának fokozása): 6 000 000 000 Ft.

Projektek száma

Támogatott projektek száma várhatóan 200-250 db. Projektek átlagos

költségmérete: 200 – 250 000 000 Ft.

Pályázók köre

Mezőgazdasági termelők. Feltételek:

 • legalább 6000 EUR STÉ üzemméret;

 • árbevételének legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenységből származik.

Nem támogatható pályázók

Azok, akik:

 • a Felhívással ellentétes programot kívánnak megvalósítani;

 • a VP2-4.1.1 konstrukcióban már részesültek támogatásban.

Önállóan támogatható tevékenységek

A, Építéssel járó technológiák beszerzése és fejlesztése, épületek, létesítmények építése, kialakítása, bővítése (EMVA 5B fókuszterület):

 • Állategészségügyhöz, takarmányozáshoz, az állattartáshoz kapcsolódó, valamint az előállított termék és a takarmány kezelésére szolgáló építéssel járó technológiák beszerzése és fejlesztése.

 • Állattartó telepi épületek, létesítmények építése, kialakítása, bővítése. B, Az energiafelhasználás csökkentését célzó korszerűsítések, valamint a megújuló energia felhasználására irányuló technológiák alkalmazása valamennyi célterület kapcsán (EMVA 2A fókuszterület):

 • Az állattartó gazdaságokban az energiafelhasználás csökkentése, az erőforrás-hatékonyság javítása.

 • Megújuló erőforrást hasznosító technológiák alkalmazása.

Önállóan nem támogatható tevékenységek

 1. Valamely önállóan támogatható tevékenységgel együttesen támogatható:

  • Projekt előkészítés: szakmai előkészítés, közbeszerzés.

  • Mérnöki feladatok.

  • Projektmenedzsment.

  • Kötelező nyilvánosság biztosítása (kötelezően megvalósítandó).

  • Egyéb szolgáltatások.

 2. Csak az Önállóan támogatható tevékenységek A. pontjával együtt támogatható (EMVA 5/B fókuszterület):

  • Telepen belül megvalósítandó infrastruktúra-fejlesztés és/vagy eszközbeszerzés, pl. üzemen belüli anyagmozgatás, vagyonvédelem gépeinek, eszközeinek beszerzése.

  • Telepirányítási rendszer telepítése, egyedi termelés ellenőrzési és egyedi teljesítményvizsgálati rendszer telepítése, automatizált egyedi takarmányadagoló rendszer telepítése, környezeti feltételek automatizált szabályozási rendszerének kialakítása.

  • Istállón belüli trágyakezelés technológiájának korszerűsítése.

  • A szervestrágya kijuttatás eszközeinek és munkagépeinek beszerzése.

  • Építéssel nem járó, az állattartáshoz kapcsolódó eszközök, gépek beszerzése.

 • Trágyatároló építése (kizárólag új állattartó telep létesítése esetén).

 • Termény, takarmány, illetve alomszalma tárolásához kapcsolódó tevékenységek: tárolásra szolgáló építmények kialakítása, építéssel

járó technológiák beszerzése és fejlesztése.

Nem támogatható tevékenységek

 • Mezőgazdasági erőgép, traktor beszerzése.

 • Folyékony bioüzemanyag előállítása.

 • 57/2019. (XII.14). AM rendelet keretében támogatott tevékenységek.

Műszaki-szakmai elvárások

Célterületek és vonatkozó jogszabályok:

 • 1. célterület: baromfifélék, 120/2007. (X.18.) FVM rendelet;

 • 2. célterület: sertésfélék, 83/2015. (XII.16.) FM rendelet;

 • 3. célterület: szarvasmarhafélék, 99/2002. (XI.5.) FVM rendelet;

 • 4. célterület: juh- és kecskefélék, 182/2009. (XII.30.) FVM rendelet;

 • 5. célterület: lófélék, nyúl, méh, húshasznosítású galamb, fürj, strucc, emu, fácán, fogoly, csincsilla, 110/2013. (IV.9.) Korm.rendelet

 • Minden célterület: 119/2007. (X.18.) FVM rendelet Trágyatároló építése kizárólag új építés esetén támogatott.

Engedély-, vagy bejelentés köteles építési tevékenység esetén: csatolni szükséges az engedélyezési eljárás megindítását igazoló dokumentumot, illetve a hatósághoz benyújtott építészeti-műszaki dokumentációt.

Nem engedélyköteles építési tevékenység esetén: illetékes építésügyi hatóság által kiadott nyilatkozat és a hatósághoz benyújtott építészeti-műszaki dokumentáció.

Építéssel járó projekt esetén adott szakterületre jogosultsággal rendelkező műszaki ellenőr alkalmazása kötelező.

Hálózatra termelő napelemes projekt esetén szolgáltató által visszaigazolt igénybejelentőt a támogatási kérelemhez csatolni kell.

Energiafelhasználás csökkentését célzó tevékenység esetén minimum 10%-os fajlagos energiahatékonyság javulás elvárt. Meglévő állapotra energetikai tanúsítványt kell kiállíttatni, tervezett állapotra vonatkozóan számításokat kell készíteni. Ha csak egy gépészeti alrendszer felújítása történik meg, úgy elegendő csak ebben az alrendszerben elérni a 10%-os megtakarítást.

Építési projekt esetében az Építési Normagyűjtemény (ENGY) alkalmazandó. ENGY-be nem sorolható tételek esetében három, egymástól független árajánlat benyújtása szükséges.

Egyéb elvárások

Foglalkoztatás: bázislétszám fenntartása a projekt fenntartási időszaka alatt kötelező.

Állatlétszám szinten tartása: éves átlagos állatlétszám fenntartása a fenntartási időszakban kötelező.

Felújítás vagy bővítés esetén csak előzetes helyszíni szemle után kezdhető meg a projekt.

Költségvetés korlátok

Általános költségek és immateriális javak beszerzése: 5% Közbeszerzéshez kapcsolódó költségek: 1%

Nyilvánosság biztosítása: 0,5% Műszaki ellenőri költségek: 1% Könyvvizsgálat: 0,5%

Projektmenedzsment: 2,5%

Infrastruktúra-fejlesztés, eszközbeszerzés: 15%

Terület előkészítés: 2%

Telepirányítási és egyéb rendszerek telepítése: 5%

Istállón belüli trágyakezelés technológiájának korszerűsítése: 10% Állattartáshoz kapcsolódó gépek, eszközök beszerzése: 25%

Termény, takarmány, alomszalma tárolásához kapcsolódó tevékenységek: 10%, de maximum 100 millió Ft

Szervestrágya kijuttatás eszközeinek beszerzése: maximum 50 millió Ft

Elszámolható költségek

 1. Építési, beruházási költségek a támogatható tevékenységekhez kötődően

 2. Infrastruktúra-fejlesztés, eszközbeszerzés költségei, a támogatott tevékenységhez kapcsolódóan

 3. Immateriális javak beszerzése

 4. Általános jellegű költségek, pl. projekt előkészítés, projekt menedzsment,

nyilvánosság biztosítása, műszaki ellenőri költségek, tervezés költségei, közbeszerzéshez kapcsolódó költségek.

Támogatás formája

Vissza nem térítendő támogatás

Fenntartás

Projekt fizikai befejezésétől számított 5 év.

Magvalósítás időtartama

24 hónap

Intenzitás

Közép-magyarországi régió: 40%

Egyéb régió: 50%

Támogatás mértéke

 1. célterület (baromfifélék): 100 millió Ft – 2 milliárd Ft

 2. célterület (sertésfélék): 100 millió Ft – 2 milliárd Ft

 3. célterület (szarvasmarhafélék): 50 millió Ft – 2 milliárd Ft

 4. célterület (juh- és kecskefélék): 5 millió Ft – 2 milliárd Ft

 5. célterület (lófélék, nyúl, méh, húshasznosítású galamb, fürj, strucc, emu, fácán, fogoly, csincsilla): 5 millió Ft – 2 milliárd Ft

Előleg

Megítélt beruházási támogatási összeg 50%-a

Benyújtás

Első szakasz: 2020. október 1. – 2020. november 2.

Második szakasz: 2021. január 4. – 2021. február 1.

Csatolandó dokumentumok

Mezőgazdasági tevékenységből származó üzemméretet alátámasztó dokumentumok

Mezőgazdasági tevékenységből származó árbevétel nagyságát igazoló alátámasztó dokumentumok

Fiatal mezőgazdasági termelő esetében a tevékenység 5 éven belüli megkezdéséről szóló igazolás, illetve a végzettséget igazoló okirat másolata

Engedély- vagy bejelentés köteles tevékenység esetén: az eljárás megindítását igazoló dokumentum és a benyújtott tervdokumentáció.

Nem engedélyköteles tevékenység esetén hatósági igazolás és a benyújtott tervdokumentáció

Hálózatra termelő napelemes projekt esetén szolgáltató által visszaigazolt igénybejelentő

Energiahatékonyság javítása esetében energiahatékonyság javulását alátámasztó kalkuláció

Épületenergetikai korszerűsítés esetén épületenergetikai tanúsítvány Tételenként 3 db árajánlat (ENGY-ben nem szereplő tételek esetén) Üzleti terv számításait alátámasztó dokumentumok

Üzleti terv és mellékletei Kötelező nyilatkozatok

Előnyt jelentő szempontok

Termelői csoporti vagy termelői szervezeti tagság (6 pont)

Energiahatékonyság javítására irányuló tevékenység és/vagy megújuló energiaforrás hasznosítása (16 pont)

A projekttel érintett üzemekben a foglalkoztatotti létszám növelése (10 pont) Környezeti szempontok érvényesítése (8 pont)

290/2014. (XI.26.) Korm. rendelet vagy 105/2015. (IV.23.) Korm. rendelet alapján besorolt település (5 pont)

Fiatal mezőgazdasági termelő által megvalósított projekt (+ 10 százalékpont) Kollektív módon végrehajtott projekt (+ 10 százalékpont)

További információ

https://www.palyazat.gov.hu/vp2-411-20-llattart-telepek-fejlesztsnek- tmogatsa-1

Letölthető dokumentumok: Állattartó telepek fejlesztésének támogatása VP2-4.1.1-20