Az öntözési közösségek együttműködésének támogatása VP5-16.5.2-21


Felhívás célja önkéntes együttműködések, öntözési közösségek létrejöttének ösztönzése, illetve működésük támogatása annak érdekében, hogy tevékenységükkel az öntözéses gazdálkodást hatékonyan megszervezzék.

Pályázat megnevezése

Az öntözési közösségek együttműködésének támogatása VP5-16.5.2-21

Felhívás célja

A Felhívás célja önkéntes együttműködések, öntözési közösségek létrejöttének ösztönzése, illetve működésük támogatása annak érdekében, hogy tevékenységükkel az öntözéses gazdálkodást hatékonyan megszervezzék

Keretösszeg

2,32 milliárd Ft

A támogatott projektek várható száma: 30 db

Kötelezően megvalósítandó tevékenységek

Öntözési közösségek működése az alábbi célok legalább egyikének megvalósítása érdekében:

 • Meglévő, közös érdekeltségű öntözőtelep(ek) üzemeltetése, fenntartása, fejlesztése

 • Új öntözési beruházások előkészítése

Tájékoztatással, nyilvánossággal kapcsolatos kötelezettségek teljesítése

Nem támogatható tevékenységek

Gépek, berendezések, eszközök vásárlása, eszközök pótlása Mezőgazdasági termelő tevékenységhez kapcsolódó beruházási elemek

Műszaki és szakmai elvárások

A támogatást igénylő rendelkezik az agrárpolitikáért felelős miniszter, mint illetékes hatóság elismerésével, vagyis öntözési közösségként elismerésben részesült.

A támogatást igénylő szántóföldi növénytermesztési ágazat esetén legalább 100 hektár, zöldség-gyümölcstermesztési ágazat esetén legalább 10 hektár öntözését vállalja.

Megvalósítás időtartama

A projekt fizikai befejezésére a Támogatói Okirat hatálybalépését követő naptól számított legfeljebb 36 hónap áll rendelkezésre.

Támogatást igénylők köre

Az agrárpolitikáért felelős miniszter által elismert öntözési közösség.

Tartalmi értékelési szempontok

Öntözési szaktudás megléte az öntözési közösségben: 20 pont

 • Az öntözési közösség legalább 1 tagja vagy alkalmazottja releváns szakirányú végzettséggel rendelkezik vagy az öntözési közösség öntözési szaktanácsadót alkalmaz.

  Felszíni, vagy felszín alatti víz rendelkezésre állása: 5 pont

 • rendelkezésre áll szabad felszíni vízkészlet és a vízigény abból kerül kielégítésre

  Az öntözési közösség összetétele: 15 pont

 • Az öntözési közösségben legalább 7 mezőgazdasági termelő vesz részt.

  Környezeti szempontok érvényesítése: 15 pont:

 • Megújuló energia alkalmazása és technológiai (szürke) vizek újrahasznosítása

  Klímaváltozáshoz való alkalmazkodás: 20 pont

 • Az öntözési tevékenység aszálykockázattal érintett területet érint és a belvízelvezetés műszaki megoldása biztosított, vagy biztosításra kerül

  Vízfelhasználás hatékonyságának növelése: 25 pont

 • Mélyfekvésű területen történő többletvizek visszatartására tározótér kialakítása, vagy öntözőcsatornába vezetés

 • Földfelszín alatti (termőtalaj), nyomócső vezetékes öntözőrendszer megléte, vagy vállalás a kiépítésre

 • Mezőgazdasági vízszolgáltatás öntözési közösségen kívüli földhasználó részére

Vízmegtakarítást célzó precíziós öntözési technológiák alkalmazása

Mérföldkövek

A projekt megvalósítása során legalább kettő mérföldkövet szükséges tervezni.

Támogatás formája

Vissza nem térítendő támogatás.

Támogatás mértéke

Az egy projektre adható maximális támogatási összeg legfeljebb 250 000 eurónak megfelelő forintösszeg

Intenzitás

90%

Előleg

Nem releváns.

Elszámolható költségek

Előkészítés költségei:

 • előírt kötelező előzetes tanulmányok, műszaki dokumentáció

 • szükséges engedélyezési dokumentumok, műszaki tervek, kiviteli és tendertervek és ezek hatósági díjai

 • tervellenőr költsége

 • közbeszerzési eljárások lebonyolításával kapcsolatos költségek

 • előzetes igényfelmérés, célcsoport elemzése, piackutatás

 • szükségletfelmérés, helyzetfeltárás

 • előkészítéshez kapcsolódó egyéb szakértői tanácsadás Szolgáltatásvásárlások költsége:

 • felmérések, kimutatások, adatbázisok, kutatások, tanulmányok készítésének költsége

 • egyéb mérnöki és szakértői díjak, tanácsadási költségek

 • képzéshez kapcsolódó költségek

 • projekt-tevékenységhez kapcsolódó, kommunikációs tevékenységek

 • projektmegvalósításhoz kötődő és indokolt bérleti díjak

 • Felhívás által előírt nyilvánosság biztosításának költsége

 • könyvvizsgálói szolgáltatás

 • hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek

 • jogi, közjegyzői költségek

A projekt szakmai megvalósításában közreműködő munkatársak személyi jellegű ráfordításai:

 • bruttó munkabér

 • személyi jellegű egyéb kifizetések

 • munkaköri alkalmassági vizsgálatának díja

 • bérjárulékai Útiköltség, kiküldetési költség:

 • a projekt megvalósításával összefüggő utazási költség Projektmenedzsment költségek:

 • projektmenedzsment tevékenység személyi jellegű ráfordításai

 • projektmenedzsment tevékenységhez igénybe vett szakértői szolgáltatás díja

 • iroda és eszközbérlet Általános (rezsi) költségek:

 • Közüzemi szolgáltatások

 • állagmegóvás és karbantartás költsége

Korlátok

Nyilvánosság biztosításának költsége: 0,5% Könyvvizsgálói szolgáltatás: 0,5% Útiköltség, kiküldetési költség: 5% Közbeszerzési eljárások lefolytatása: 1%

Projektmenedzsment: 2,5%

Határidő

A támogatási kérelmek benyújtására 2021. március 8. napjától 2022. december 30. napjáig van lehetőség.

Benyújtandó dokumentumok

Üzemeltetési vízjogi engedély (amennyiben releváns)

Tartalmi értékelési szempontokat alátámasztó igazolások, nyilatkozatok, dokumentumok

A projekt szakmai megvalósításában közreműködő munkatársak munkaszerződései, munkaköri leírásai

További információ

https://www.palyazat.gov.hu/vp5-1652-21-az-ntzsi-kzssgek-egyttmkdsnek-tmogatsa#