Kertészeti üzemek működési feltételeit javító VP2-4.1.3.5-21 felhívás


Megjelent a kertészeti üzemek működési feltételeit javító VP2-4.1.3.5-21 azonosító számú felhívás.

Pályázat megnevezése

Kertészeti üzemek megújításának támogatása,

VP2-4.1.3.5-21

Felhívás célja

A Felhívás célja a kertészeti ágazatok versenyképességének, hozzáadott érték termelésének fokozása, az építéssel nem járó kertészeti eszközök beszerzésének a támogatása, a nagy élőmunka-igényű kertészeti ágazat

technológiai fejlesztése.

Keretösszeg

2A célterület: mezőgazdasági üzemek gazdasági teljesítményének javítása, a mezőgazdasági üzemek szerkezetátalakításának és korszerűsítésének a megkönnyítése: 45 000 000 000 Ft.

2B célterület: megfelelően képzett mezőgazdasági termelők mezőgazdasági ágazatba való belépésének megkönnyítése és ezen belül is különösen a generációs megújulás elősegítése: 5 000 000 000 Ft.

Támogatott projektek várható száma

Támogatással érintett projektek várható száma: 2500-3000 db.

1 projektre jutó várható átlagos támogatás: 20 000 000 Ft.

Önállóan támogatható tevékenységek

Kertészeti tevékenység végzéséhez szükséges – építéssel nem járó kertészeti eszközök, gépek beszerzése:

 • mezőgazdasági erőgéphez, traktorhoz kapcsolható munkagépek;

 • önjáró és vontatott betakarítógépek;

 • szedő platform, szüretelő-szedő gép, szedőputtony;

 • talajművelő gépek;

 • kertészeti tevékenység végzéséhez szükséges, egyéb gépek, eszközök beszerzése;

 • maximum 1 darab mezőgazdasági pótkocsi;

 • maximum 1 darab, legfeljebb 83 kW motorteljesítményű traktor.

Önállóan nem támogatható tevékenységek

Önállóan nem, csak valamely önállóan támogatható tevékenységgel együttesen támogathatóak:

 • Üzemen belüli anyagmozgatás gépei: rakodógép, targonca és ezek adapterei, kézi hidraulikus vagy elektromos raklapemelő (béka) beszerzése;

 • Általános költségekhez kapcsolódó tevékenységek.

Műszaki és szakmai elvárások

Kizárólag első üzembe helyezésű, a támogatási kérelem benyújtásának évétől számított legfeljebb két éve gyártott gépek, eszközök beszerzése támogatható.

Amennyiben a kedvezményezett munkavállalókat foglalkoztat, úgy vállalnia kell, hogy a fenntartási időszak alatt fenntartja a bázislétszámot. A bázislétszámot a benyújtást megelőző naptári év foglalkoztatotti átlaglétszáma adja.

Mérföldkövek

A projekt végrehajtása során legalább egy, legfeljebb négy mérföldkövet szükséges tervezni.

Egyszeri elszámolás esetén egyetlen, a projekt fizikai befejezéséhez

kapcsolódó mérföldkő tervezése szükséges.

Megvalósítás időtartama

A projekt fizikai befejezésére a Támogatói Okirat hatályba lépését követő naptól számított legfeljebb 24 hónap áll rendelkezésre.

Projekt fenntartása

A projekt eredményei a projekt fizikai befejezésétől számítva 5 évig fenntartandók.

Támogatást igénylők köre

Mezőgazdasági termelők, akik:

kérelem benyújtását megelőző, teljes lezárt üzleti évben legalább 6000 euró STÉ üzemmérettel rendelkeznek és üzemméretük legalább 50%-a kertészeti tevékenységből származik;

 • A támogatási kérelem benyújtását megelőző teljes lezárt üzleti évben árbevételüknek legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenységből származott;

 • Támogatási kérelem benyújtására kollektív beruházás keretében is van lehetőség.

Benyújtandó dokumentumok

Három, egymástól és a támogatást igénylőtől független forgalmazótól származó, azonos műszaki paraméterekkel rendelkező gépre, eszközre vonatkozó, magyar nyelvű árajánlat.

Amennyiben a kötelezően benyújtandó három árajánlat nem szerezhető be, úgy a forgalmazó/gyártó nyilatkozata arról, hogy az igényelt gép, eszköz egyedi gyártású és/vagy más forgalmazótól/gyártótól nem szerezhető be.

Mezőgazdasági tevékenységből származó üzemméret igazolását alátámasztó

dokumentumok.

Teljes lezárt üzleti évből származó árbevételének legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenységből származik: független könyvvizsgálói igazolás, mezőgazdasági őstermelő esetén személyi jövedelemadó bevallás.

Fiatal mezőgazdasági termelői fogalomnak való megfelelés esetén a mezőgazdasági jellegű végzettséget igazoló okirat szkennelt változata.

Tartalmi értékelési szempontokat alátámasztó igazolások, nyilatkozatok, dokumentumok.

Támogatás intenzitása

Közép-magyarországi régióban: 40%

Egyéb régióban: 50%.

Támogatás mértéke

Maximum 25 000 000 Ft.

Elszámolható költségek

A projektben elszámolható költségek:

 • Támogatható tevékenységekkel kapcsolatos költségek, pl. új gépek és berendezések vásárlása;

 • Általános költségek, például mérnökök díjai, hatósági eljárási díjak, tanácsadói, projekt-előkészítési és projekt menedzsment költségek;

 • Immateriális beruházások;

 • A kertészeti üzemen belüli anyagmozgatás gépei, eszközei.

Korlátok

Általános jellegű költségek és immateriális javak együttesen az összes elszámolható költség 5 %-ának erejéig számolhatók el. Ezen belül:

 • közbeszerzési eljárások lefolytatása: 1%

 • tájékoztatás, nyilvánosság: 0,5%

 • műszaki ellenőri szolgáltatás: 1%

 • könyvvizsgálat: 0,5%

 • projektmenedzsment: 2,5%

Üzemen belüli anyagmozgatás gépei legfeljebb 15%-os mértékben számolhatók el.

Elbírálás feltételei

A projekthez kapcsolódó ökológiai gazdálkodás folytatása és/vagy ökológiai minősítéssel való rendelkezés (3 pont, Biokontroll Hungária Nonprofit Kft, illetve Bio Garancia Kft igazolása).

A projekthez kapcsolódó termelői csoporti, vagy termelői szervezeti tagság

(legfeljebb 8 pont).

Környezeti szempontok érvényesítése (legfeljebb 8 pont).

A projekttel érintett üzem vonatkozásában a foglalkoztatotti létszám növelése (legfeljebb 5 pont).

Térségi szempontok érvényesítése (legfeljebb 6 pont).

Üzleti terv minősége (legfeljebb 70 pont).

Benyújtás

A támogatási kérelmet kizárólag elektronikus úton lehet benyújtani. A támogatási kérelemhez csatolandó dokumentumokat elektronikus formában kell csatolni a kérelemhez.

Határidő

Első szakasz: 2021. július 7. – 2021. július 20

Második szakasz: 2021. július 21. – 2021. augusztus 3.

Harmadik szakasz: 2021. augusztus 4. – 2021. augusztus 17.

Negyedik szakasz: 2021. augusztus 18. – 2021. augusztus 31.

Ötödik szakasz: 2021. szeptember 1. – 2021. szeptember 14.

Hatodik szakasz: 2021. szeptember 15. – 2021. szeptember 28.

További információ

https://www.palyazat.gov.hu/vp2-4135-21-kertszeti-zemek-megjtsnak-tmogatsa-1