Energiahatékonyság növelését célzó épületenergetikai fejlesztések támogatása kkv-k részére GINOP-4.1.5-22


Vállalkozások épületei hőtechnikai adottságainak javítása (szigetelés, nyílászáró-csere), nem termelési célú fűtési, hűtési és használati meleg víz rendszereinek korszerűsítése, világítási rendszerek korszerűsítése.

Pályázat megnevezése

Energiahatékonyság növelését célzó épületenergetikai fejlesztések támogatása kkv-k részére GINOP-4.1.5-22

Felhívás célja

Vállalkozások épületei hőtechnikai adottságainak javítása (szigetelés, nyílászáró-csere), nem termelési célú fűtési, hűtési és használati meleg víz rendszereinek korszerűsítése, világítási rendszerek korszerűsítése.

Keretösszeg

12 milliárd Ft

Támogatott kérelmek várható száma: 24 – 160 db

Önállóan

támogatható

tevékenységek

Az épületek hőtechnikai adottságainak javítása, hőveszteségének csökkentése

 • Meglévő fűtött és fűtetlen teret elválasztó, nem nyílászáró szerkezetnek minősülő épülethatároló szerkezetek hőszigetelése

 • Meglévő fűtött és fűtetlen teret elválasztó, nyílászáró szerkezetnek minősülő épülethatároló szerkezetek cseréje / energia-megtakarítást eredményező korszerűsítése

  Épületek fűtési, hűtési és használati melegvíz-rendszereinek korszerűsítése

 • A fűtési, hűtési és használati melegvíz-rendszer primer oldalának, vagy a komplett rendszer korszerűsítése támogatható

  Meglévő beltéri világítási rendszerek energiatakarékos átalakítása

 • Meglévő régi, elavult beltéri világítási rendszerek korszerűsítése, és az ehhez kapcsolódó, az igényekhez térben és időben alkalmazkodó műszaki megoldások (pl. szakaszolások, mozgásérzékelők) kialakítása

Önállóan nem támogatható tevékenységek

Megújuló energiafelhasználás növelését célzó tevékenységek

 • Napkollektoros rendszer telepítése a fejlesztésben érintett épület HMV igényének részbeni, vagy teljes kielégítése céljából, és/vagy fűtésrásegítésre és/vagy hűtésre

 • Brikett, pellet, faapríték, faelgázosító kazánrendszer kiépítése a fejlesztésben érintett épület fűtési és HMV igényének részbeni vagy teljes kielégítése céljából

 • Napelemes rendszer telepítése hálózati villamosenergia-termelés céljából, kizárólag a fejlesztésben érintett épület és az abban folyó gazdasági-termelési folyamatok villamosenergia- ellátásához

 • Hőszivattyú rendszerek alkalmazása fűtésre és/vagy hűtésre és/vagy

  használati melegvíz-termelésre és/vagy fűtésrásegítésre

  Az épületek nyári hővédelmének javítása, árnyékoló- vagy árnyékvető szerkezetek beépítése

 • Csak nyílászáró korszerűsítése esetében támogatható

Műszaki és szakmai elvárások

A kötelező tájékoztatás és nyilvánosság biztosítása kötelezően megvalósítandó tevékenység, mely jelen Felhívásban nem elszámolható.

Meglévő megújuló energiát hasznosító rendszer kapacitásbővítése nem támogatható.

A tervezett fejlesztéshez nem nyújtható támogatás, amennyiben olyan tevékenység is működik az épületben/épületcsoportban, amely a felhívás keretében nem támogatható.

Az energetikai korszerűsítésre kerülő épület energetikai minőség szerinti besorolása legalább egy szintet javul DD besorolás alatti épületek esetében. DD besorolású, vagy efeletti épületek esetében nem kötelező elvárás az egy szintnyi javulás.

Energiahatékonyság javítására vonatkozó tevékenység esetében, amennyiben a megvalósítási helyszínen több különálló épületre is kiterjed a fejlesztés, úgy

az egy szintnyi javulást mindegyik épületnek külön-külön teljesítenie kell, DD alatti energetikai minőség szerinti besorolású épületek esetében.

A kivitelezés során, a Magyar Mérnöki Kamaránál vagy a Magyar Építész Kamaránál regisztrációval rendelkező, ME-É, ME-V, illetve ME-G jogosultsággal rendelkező műszaki ellenőr alkalmazása kötelező.

A projektben beszerzett eszközöket az érintett eszközök kereskedelmi forgalmával üzletszerűen foglalkozó, kereskedőnek, vagy gyártónak minősülő szállítótól kell vásárolni.

A támogatási kérelemnek részét kell, hogy képezze hivatalos, tanúsításra kifejlesztett szoftverrel elkészített, a tanúsító által hitelesített (HET számmal rendelkező) energetikai minőségtanúsítvány, mely a szén-dioxid kibocsátás mértékét és az összesített energetikai jellemzőt is tartalmazza teljes terjedelemben.

Épületenergetikai tanúsítványt kizárólag a Magyar Mérnöki Kamara névjegyzékében és/vagy a Magyar Építész Kamara névjegyzékében szereplő, támogatás igénylőtől független TÉ és/vagy SZÉS6 tanúsító végezhet.

Egy támogatást igénylő legfeljebb 1 db támogatási kérelmet nyújthat be.

Megvalósítás időtartama

A projekt fizikai befejezésére legfeljebb 12 hónap áll rendelkezésre. A projekt fizikai befejezés napja legkésőbb 2023. július 31.

Mérföldkövek

A projekt megvalósítása során egy mérföldkő tervezhető. A mérföldkövet a projekt fizikai befejezésének időpontjára szükséges tervezni.

Támogatást igénylők köre

Támogatási kérelmet nyújthatnak be azon mikro-, kis-, és középvállalkozások, amelyek:

 • rendelkeznek legalább három lezárt, teljes üzleti évvel,

 • éves átlagos statisztikai állományi létszáma minimum 1 fő,

 • Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, szövetkezetek.

Nem támogathatóak a Közép-Magyarországi régió területén megvalósuló projektek.

Benyújtandó dokumentumok

 • Közjegyző által hitelesített aláírási címpéldány vagy ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által hitelesített aláírásminta.

 • Tanúsító program használatával készített hitelesített energetikai tanúsítvány mely a CO2 kibocsátási értékeket tartalmazza.

 • Az energiahatékonysági fejlesztések hatására bekövetkező (köztes) tervezett állapotot valamint a beruházás megvalósítását követő (végleges) állapotot rögzítő, tanúsító program használatával készített számítás, mely a CO2 kibocsátási értékeket tartalmazza.

 • A támogatási kérelem szerinti fejlesztés előtti állapotot bemutató teljes körű fotódokumentáció.

Támogatás intenzitása

Az összköltség maximum 90%-át elérő visszatérítendő támogatás (VT), a támogatott projekt megfelelő teljesítése (projekt megvalósítási időszak) az előre meghatározott eredményességi célok elérése esetén részben vagy egészben átalakítható vissza nem térítendő támogatássá (VNT).
A projekt hatékony végrehajtása:

 • legfeljebb egy alkalommal kerül benyújtásra módosítási igény (25%)

 • legfeljebb 1 db kifizetési igénylés benyújtására kerül sor (25%)
  Szakmai eredményesség mérése:

 • fejlesztendő épület energetikai minőség szerinti besorolása energiahatékonysági beruházással érintett épület esetében legalább kettő szintet javul a DD besorolás alatti épületek esetében, legalább

egy szintet javul a DD besorolású vagy afölötti besorolású épületek esetében (50%).

Támogatás mértéke

Jelen Felhívás keretében nyújtott támogatás visszatérítendő és adott feltételek mentén vissza nem térítendővé alakuló támogatásnak minősül.

A projekt elszámolható összköltsége: 600 millió Ft.

A visszatérítendő támogatás mértéke maximum az összes elszámolható költség 90%-a lehet.

Előleg

A kötelező előleg mértéke a megítélt visszatérítendő támogatás 100%-a, de legfeljebb 500 millió Ft.

Elszámolható költségek

Építéshez kapcsolódó költség:

 • építés bekerülési értéke (felújítás, beüzemelési költségek)

 • egyes tevékenységek során felmerülő járulékos költségek

Elbírálás feltételei

Értékelési szempontok:

 • A projekt komplexitása (20 pont) – a megújuló energiafelhasználás növelését célzó projektelem mértéke eléri vagy meghaladja a projekt összköltségének 10 %-át.

 • A projekt energiahatékonyság javítására irányuló fejlesztése (10 pont)

  – a projekt legalább kettő energiahatékonyság javítására irányuló projektelemet tartalmaz.

 • Épületek fűtési és használati melegvíz-rendszereinek korszerűsítése (10 pont) – a projektben földgázüzemű gázkazán-csere vagy korszerűsítés, PB-üzemű, valamint a villamos üzeműkazán-csere valósul meg.

 • Az egyedi helyiségfűtő berendezések energiahatékonysági osztályozása (10 pont) – beszerzett egyedi helyiségfűtő berendezés energiahatékonysági osztálya A++.

 • Működés időtartama (10 pont) – 4-6 év: 3 pont, 7-10 év: 7 pont, 10 év felett: 10 pont.

 • Megvalósítási helyszín megbízhatósága (5 pont) – 3 év és a felett.

 • Tulajdonosi kör összetétele (5 pont) – 100%-ban közvetlenül természetes személyek a tulajdonosai.

 • A beruházás elmaradott területen kerül megvalósításra (10 pont) – A beruházás a Észak-Alföld, Dél-Dunántúl, ÉszakMagyarország, Dél-Alföld területén, de nem szabad vállalkozási zónában található településen valósul meg.

Határidő

Támogatási kérelmek benyújtása 2022. május 11. 9.00 órától 2022. június 10. 12.00 óráig lehetséges.

További információ

https://www.palyazat.gov.hu/ginop-415-22-energiahatkonysg-nvelst-clz-pletenergetikai-fejlesztsek-tmogatsa-kkv-k-rszre-1#