VP2 – 4.1.3.7. – 20 Csemetekertek gépbeszerzése


VP2 – 4.1.3.7. – 20 Csemetekertek gépbeszerzése

Megjelent a VP2 – 4.1.3.7. – 20 Csemetekertek gépbeszerzése című projekt, melynek keretében erdészeti szaporítóanyag termesztéssel foglalkozó, legalább 6000 EUR STÉ üzemmérettel rendelkező mezőgazdasági termelők igényelhetnek támogatást. A támogatás mértéke legfeljebb 50 millió forint, Közép-magyarországi Régió esetén 40, egyéb régió esetében 50%-os támogatási intenzitással.

Pályázat

megnevezése

Csemetekertek gépbeszerzése VP2-4.1.3.7-20

Pályázati támogatás célja

Erdészeti szaporítóanyag termesztési ágazat hatékonyságának javításához szükséges eszközök és géppark kialakításának ösztönzése.

Keretösszeg

1 milliárd Ft

Pályázók köre

Mezőgazdasági termelők, amelyek a támogatás benyújtását megelőző lezárt üzleti évben legalább 6000 EUR STÉ üzemmérettel rendelkeznek, és a vizsgált lezárt üzleti évben árbevételük legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenységből

származott.

Nem támogatható

pályázók

Felhívás ellentétes tevékenységet kíván megvalósítani

Jelen felhívás keretében korábban már támogatásban részesült

Támogatott

tevékenységek

Kötelezően megvalósítandó, önállóan támogatható:

 • Felhívás 4. mellékletében felsorolt gépek, eszközök beszerzése (pl. traktorok, terület-előkészítés gépei, talaj-előkészítés gépei, növényvédelem gépei, szaporítóanyag-termesztés gépei)

 • Tájékoztatás, nyilvánosság biztosítása Választható, önállóan nem támogatható:

 • Projekt-előkészítés

 • Projekt-menedzsment

 • Önállóan támogatható tevékenységekhez kapcsolódó vezérlő, térinformatikai szoftverek megvásárlása

 • üzemen belüli anyagmozgatás gépei (targonca, rakodógép)

Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható:

Nem támogatható tevékenységek

 • Építéssel járó tevékenységek

 • Quad kategóriába sorolt járművek beszerzése

 • olyan gépek, eszközök beszerzése, amely nem szerepel a 4. mellékletben

Egyéb elvárások

Létszámtartás és létszámbővítés:

 • Kedvezményezettnek vállalnia kell a bázislétszám fenntartását a fenntartási időszak végéig. Ennek alapja a benyújtást megelőző év foglalkoztatotti átlaglétszáma.

 • Új foglalkoztatottak számára tett vállalást a bázislétszámon felül kell teljesíteni.

 • Többletpontra jogosult, amennyiben: csemetekert egybefüggő területe minimum 1,0 ha, a fasor min. 50 m széles, 100 m hosszú, tőtávolság max. 6,0 m, legalább 2 sor, mindkét szélén 1-1 m széles cserjesáv, 2 sorban, max 0,5 m tőtávolság feltételeknek megfelel.

 • Fasor fenntartása a fenntartási időszak végéig kötelező

Szélfogó fasor telepítése és fenntartása:

Műszaki-szakmai elvárások

 • Támogatás kizárólag erdészeti szaporítóanyag-termesztést szolgáló projekthez nyújtható.

 • A projekt költségvetését reális és költséghatékony módon kell összeállítani

 • A projektnek megfelelően kidolgozottnak kell lennie

 • Kizárólag új, legfeljebb két éve gyártott gépek és eszközök beszerzése támogatható

 • A projektre vonatkozó környezetvédelmi és esélyegyenlőségi

jogszabályok betartandók

Költségvetés korlátok

Általános költségek és immateriális javak beszerzése együttesen: legfeljebb 5%

Közbeszerzési eljárások lefolytatása: 1% Nyilvánosság biztosítása: 0,5% Könyvvizsgálat:0,5%

Projektmenedzsment: 2,5%

 

Anyagmozgatás gépei beszerzése: 15%

Nem elszámolható költségek

Működési költségek, bérköltségek, forgóeszközök

Támogatási kérelem benyújtása előtt felmerült költségek Saját teljesítés keretében felmerült költségek

Támogatás formája

Vissza nem térítendő támogatás

Fenntartás

5 év

Magvalósítás időtartama

24 hónap

Mérföldkövek

Minimum 1, legfeljebb 4 mérföldkő tervezése szükséges

Egyszeri elszámolás esetén 1 mérföldkő tervezése szükséges

Intenzitás

Közép-magyarországi Régióban: 40%

Konvergencia régióban: 50%

Fiatal mezőgazdasági termelő számára 10 százalékponttal megemelt támogatási intenzitás jár.

Támogatás mértéke

legfeljebb 50 millió Ft

Előleg

legfeljebb a támogatási összeg 50%-a

Benyújtás

Benyújtandó dokumentumok:

 • Eszközönként 3 db, egymástól független árajánlat vagy nyilatkozat a termék egyediségéről

 • STÉ számítás módszertan alapján a támogatást igénylő mezőgazdasági tevékenységből származó üzemméret igazolását alátámasztó dokumentumok

 • Független könyvvizsgálói igazolás, őstermelők esetén SZJA bevallás, a lezárt üzleti évre vonatkozó árbevételről

 • Fiatal mezőgazdasági termelő esetén igazolás arról, hogy a tevékenységet 5 éven belül kezdte meg

 • Fiatal mezőgazdasági termelő esetében a mezőgazdasági jellegű végzettséget igazoló dokumentum másolata

 • Egyéb, tartalmi értékelési szempontokat alátámasztó igazolások, nyilatkozatok

 • Üzleti terv értékeléséhez szükséges dokumentumok

 • Csemetekerti engedély másolati példánya

 • EESZT tagságról szóló igazolás

 • Legalább 3 éves szerződés az erdészeti szaporítóanyag termesztési tevékenységből származó termékre vonatkozóan

 • Családi gazdaság estén annak nyilvántartásba vételét igazoló dokumentum

Biztosítéknyújtás

Előleg mértékének megfelelő biztosíték nyújtása szükséges.

Hiánypótlás

legfeljebb 1 alkalommal

Előnyt jelentő szempontok

 • Fejlesztés megvalósítási helye a 1403/2019. (VII.5.) Korm. határozat alapján besorolt településen található.

 • Fejlesztés megvalósítási helye a 1404/2019. (VII.5.) Korm. határozat alapján besorolt településen található.

 • Fejlesztés megvalósítási helye a 1186/2020. (IV. 28.) Korm. határozat alapján besorolt településen található.

 • Fejlesztés megvalósítási helye a Kedvezményezett járások besorolásáról szóló 290/2014. (XI.26.) Korm. rendelet szerint besorolt településen található.

 • Fejlesztés megvalósítási helye a kedvezményezett települések

besorolásáról és a besorolás feltételrendszeréről szóló 105/2015. (IV.23.) Korm.rendelet szerint besorolt településen található.

Határidő

1. szakasz: 2020.09.01-2020.09.08

További információ

https://www.palyazat.gov.hu/vp2-4137-20-csemetekertek-gpbeszerzse#

Letölthető dokumentumok:

VP2-4.1.3.7-20 pályázati kivonat